วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566
/home/thaibann.online/public_html/wp-content/themes/smartvariety_1.0.7/template-parts/search-form-xs.php on line 7
" placeholder="ค้นหา">

วิธีปลูกต้นแคพื้นบ้าน ปลูกง่าย โตเร็ว ปลอดภัย สรรพคุณเยอะมาก

20 พ.ย. 2022
94

แกงส้มดอกแค อาหารพื้นบ้านที่นิยมกินกันทุกภาคพื้นประเทศไทย มีความเชื่อกันว่า เข้าหนาว อากาศเปลี่ยน ต้องได้กินแกงส้มดอกแคสักมื้อ เพื่อตัดไข้หัวลม ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เจ็บป่วยไข้จากอากาศเปลี่ยน จะไม่มาเยือน และมีความเชื่อเก่าๆ แฝงไว้ ว่าไม่ควรปลูกต้นแค ไว้ตามบ้านเรือน วันนี้อาจจะขอแนะนำสิ่งที่ค้านกับคำชี้แนะเมื่อเก่าก่อน ต้องขออภัยที่ไปค้านกับความเชื่อของคนรุ่นเก่า เหตุผลเป็นเพราะข้อจำกัดของสภาพแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของสังคมคนไทยเปลี่ยนไปมาก แต่ความเชื่อ ศรัทธาในข้อห้ามของคนเก่า ที่มีเหตุผลในสิ่งที่ท่านได้ชี้แนะไว้ ยังคงมีอยู่มิเสื่อมคลาย

การเตรียมดิน
ไถพรวนดินให้ละเอียด

ขุดหลุมปลูก ระยะห่างระหว่างต้น 2 เมตร ระหว่างแถว 2 เมตร โดยขุดหลุมกว้างประมาณ 50 ซม. ความลึก 50 ซม.

พรวนดินในหลุมจนละเอียด จากนั้นผสมปุ๋ ย คอกหรือปุ๋ ย หมัก สามารถโรยปุ๋ยรองพื้นหลุมได้ ใช้ปุ๋ ย สูตร 15-15-15 อัตราส่วน 10-15 กรัม/หลุม

วิธีการปลูก มีด้วยกัน 2 วิธี

วิธีที่ 1 การปลูกโดยใช้กล้า ขั้นตอนมีดังนี้
เตรียมต้นกล้าที่มีอายุประมาณ 1 เดือน หรือ สูงประมาณ 50-80 ซม.

นำต้นกล้ามาลงแปลงปลูกที่เตรียมไว้

กลบดินโดยกลบโคนต้นให้แน่น แล้วนำไม้มาปักเพื่อเป็นหลักยึดไม่ให้ต้นกล้าล้ม

วิธีที่ 2 การปลูกโดยการหยอดเมล็ด ขั้นตอนมีดังนี้
เมื่อได้เมล็ดพันธุ์มาแล้ว ให้นำผ้าไปจุ่มน้ำให้เปียกพอหมาดๆ จากนั้นนำเมล็ดพันธุ์มาวางใส่ผ้า แล้วนำไปใส่ภาชนะ ปิดฝาทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อให้เมล็ดมีความชื้นทั่วกันอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อบ่มเมล็ดเสร็จแล้ว นำไปหยอดลงแปลง จากนั้นกลบด้วยดิน

รดน้ำให้ชุ่มชื้น นำฟางมาคุลมหลุมไว้ เพื่อรักษาความชื้นในดิน

เมื่อแคเริ่มงอก ต้นสูงได้ประมาณ 20-30 ซม. ให้ทำการเด็ดยอดออกให้หมด เพื่อกระตุ้นให้ต้นแคแตกแขนงได้ดีขึ้น

การให้ปุ๋ ย
ให้ปุ๋ ยสูตร 13-27-13 หรือ 12-24-12 อัตราส่วน 50 กก./ไร่

การให้น้ำ
ดูแลให้น้ำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน เช้า-เย็น เมื่อแคเริ่มโตแล้ว ให้น้ำ 2 วันครั้งก็พอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชื้นในดินด้วยนะครับ ควรรักษาความชื้นในดินให้พอเหมาะ ไม่ควรรดน้ำแฉะมากเกินไป จะทำให้รากเน่าได้

การเก็บเกี่ยว
หลังจากการปลูกไปได้ประมาณ 3 เดือน แคจะออกดอกออกผลให้ได้เก็บผลผลิตกันเลย ให้เลือกเก็บเกี่ยวดอกที่โตเต็มวัย จะเป็นที่ต้องการของตลาดนั่นเอง