วันพฤหัสบดี, 7 ธันวาคม 2566
/home/thaibann.online/public_html/wp-content/themes/smartvariety_1.0.7/template-parts/search-form-xs.php on line 7
" placeholder="ค้นหา">

กยศ. ช่วยเหลือลูกหนี้ ขยายเวลา 5 มาตรการ ถึง 31 ธ.ค. นี้

09 ต.ค. 2022
586

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขยายเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 65 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 65

ลดดอกเบี้ยจาก 1% ต่อปี เหลือ 0.01% ต่อปี สำหรับผู้ที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้
ลดเงินต้น 5% กรณีผู้ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระและปิดบัญชีในคราวเดียว
ลดเบี้ยปรับ 100% กรณีผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มชำระหนี้ปิดบัญชี
ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี ที่มาชำระหนี้ให้มีสถานะปกติ
ลดอัตราการคิดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนด

ผู้กู้ยืมเงินสามารถดูรายละเอียดช่องทางการชำระหนี้เพื่อรับสิทธิตามมาตรการดังกล่าวได้ที่ www.studentloan.or.th หรือ โทร. 0 2016 4888

ออมสินเปิดสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน บ้านแลกความสุข

จุดเด่น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์เช่น เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) เพื่อนำไปชำระหนี้สินรายย่อยประเภทอื่น เป็นต้น

ดอกเบี้ยพิเศษ 3.00% นาน 6 เดือนแรก (MRR-3.245%)

ผ่อนต่ำแสนละ 555 บาท/เดือน นาน 6 เดือนแรก

ฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้ : สูงสุด 10 ล้านบาท

ระยะเวลาชำระเงินกู้ : สูงสุด 30 ปี

ค่าธรรมเนียม

ฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ตามที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 5,000 บาท สำหรับลูกค้าที่อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด วงเงินกู้ตั้งแต่ 1.50 ล้านบาทขึ้นไป (ลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ไปก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของลูกค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่จดจำนองแล้วเสร็จ)

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป ดังนี้
กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี
กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป (กรณีอายุงานปัจจุบันไม่ถึง 6 เดือนให้อ้างอิงโดยใช้เอกสารแสดงรายได้ หรือเอกสารรับรองการทำงาน จากที่ทำงานเดิม)
กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องดำเนินกิจการมาแล้ว ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกัน

ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด มีหลักเกณฑ์ดังนี้
เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น
ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
กรณีหลักประกันที่เป็นที่ดิน ต้องไม่มีสภาพเป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

เอกสารประกอบการกู้ยืม

พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า

บัญชีรับ – จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

ระยะเวลาโปรโมชัน

ยื่นกู้ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2566